زنده باد همبستگی سراسری و مردمی عليه حکومت جهل و جنايت و سياهی

شاملو برای امروز می گويد!

نه به جنگ نه به ویرانی، آری به دیپلماسی و صلح

با ياد ياران


سرود بهار در راه است / همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

خبر تصویری