به مناسبت چهل و سومين سالگرد انقلاب مقالاتی (رسيده یا گزيده از ديگر منابع) را از زوايای مختلف درج می کنيم. مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده آن است.