به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران

در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات خويش ادامه می‌داد. هدايت سلطان‌زاده نويسنده‌ای توانا و صاحب انديشه بود.

زنده ياد هدايت سلطان‌زاده

پيام تسليت کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :

به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران!

خبر درگذشت چهره فرهيخته جنبش چپ و انقلابی کشورمان رفيق هدايت سلطان‌زاده، ما را در تاسف و اندوه فراوان فروبرد. براساس اطلاعيه کميته مرکزی سازمان راه کارگر قلب اين رزمنده راه رهائی ستمديگان ديروز ١٥ ماه مارس برابر با ٢٤ اسفند‌ماه برای هميشه  از تپش باز ايستاد.

ثابت قدم و استوار در راهی که بيش از نيم قرن در آن گام نهاده بود، رفيق هدايت با اشاعه و ترويج نظرات و اعتقادات خويش، همواره به عنوان کادری مجرب، آگاه و درعين حال متين و آرام، سرمشقی برای ديگران محسوب می‌شد.

نام او در سالهای١٣٤٧ – ١٣٤٨ و به ويژه پس از دستگيری اعضای “گروه فلسطين” شهره همه انقلابيون و مبارزان راه رهائی از استبداد شد و با دهه‌ها فعاليت و از خودگذشتگی عجين گشت. وی از آن پس و تا آخرين لحظات زندگی و عليرغم زندان، تبعيد و بسياری ناملايمات ديگر از فعاليت باز نماند. از بنيانگذاران سازمان انقلابی کارگران ايران – راه کارگر در سالهای انقلاب بود. پس از کناره‌گيری از آن، فعاليت تشکيلاتی خود را با شماری از فعالین چپ و دمکرات آذربایجانی در تشکلی بنام “جنبش فدرال دمکرات آذربایجان” تا سالهای اخير ادامه داد.

هدایت سلطان‌زاده که با اعدام برادر خود، عنايت، به خانواده جانباختگان دهه شصت توسط حکومت اسلامی تعلق داشت در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات خويش ادامه می‌داد. هدايت سلطان‌زاده نويسنده‌ای توانا و صاحب انديشه بود.

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درگذشت رفيق هدايت سلطان‌زاده را ضايعه‌ای برای تمامی جنبش چپ، دموکراتيک و سراسری در ايران می داند. او که قبل از مرگ، ندای زن، زندگی، آزادی را همچون باروری انديشه‌های دوردست خود شنيد، به يقين در قلب آينده ايرانی آزاد، دمکراتيک و آباد جای خواهد گرفت و بدينسان ياد عزيز او مانا و ماندگار خواهد بود.

ما با ابراز همدردی عميق با يار، همرزم و همسر گرامی ايشان خانم ناهيد ناظمی و فرزند دلبندشان، ياشار، مراتب تسليت صميمانه خود را تقديم آنان می داريم. همچنين در ضايعه از دست دادن زنده ياد هدايت سلطان‌زاده، با همه بستگان، با همه همرزمان دوران طولانی مبارزه و فعاليت سياسی او، با همه جنبش چپ و دموکراتيک، با همه مليتهای ايران که سرنوشت آنها از دغدغه‌های اصلی فکری او بود و از جمله ملت بزرگ آذربايجان، همراهی کامل داريم.

ياد عزيز هدايت سلطان‌زاده زنده و گرامی باد!

کميته مرکزی

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

٢٥ اسفندماه ١٤٠١ – ١٦ ماه مارس ٢٠٢٣