در اندوه فقدانِ پدر سهراب اسدیان همراهی کامل داريم

ما با گراميداشت ياد و خاطره سهراب اسديان، با احترام به زندگی پراز درد و رنج  اين انسان شريف و والا، مقاوم و معتمد مردم، شريک اندوه خانواده بزرگ او هستيم و مراتب تسليت صميمانه خود را نثار آنها و همچنين مردم آزاده لرستان می داريم. مردمی که با حضور انبوه و صميمی خويش در مراسم خاکسپاری باشکوه آقای سهراب اسديان در روستای “قله رحيم”، نام و ياد تمامی عزيزان جان‌باخته را زنده نگاه داشته و نشان دادند نه تنها از “پدر سهراب” و زندگی او قدردانی می کنند بلکه با برافراشتن تصاوير جانباختگان، فداکاری آنها را از ياد نبرده و نخواهند برد

پيام تسليت به مناسبت  درگذشت آقای سهراب اسديان :

در اندوه فقدانِ پدر سهراب اسدیان همراهی کامل داريم!

با تاسف عميق، از درگذشت آقای سهراب اسدیان، اطلاع يافتيم. ايشان به عنوان عضوی برجسته از خانواده بزرگ اسديان، پدرِ زنده ياد سیامک اسدیان (اسکندر) و برادرِ زنده يادان  توکل و نورالله اسدیان، درهر دو رژیم گذشته و کنونی مصائب فراوانی را متحمل شد.

مبارزه پسرِ او (سيامک جوان) در گروه دکتر هوشنگ اعظمی و روی آوری به زندگی مخفی در زمان شاه و سپس جانباختن در يک درگيری با سرکوبگران رژيم جمهوری اسلامی در سال ١٣٦٠، زندان، شکنجه و سرانجام اعدام دو برادرش توکل و نورالله در همان سال و همچنين جان‌باختن زهرا بهکیش (اشرف) همسر سيامک در سال ١٣٦٢، نمودی بارز از تمامی رنج و مصائب تحميل شده بر سهراب اسديان و تمامی خانواده و اطرافيان او بوده و می باشد.

ما با گراميداشت ياد و خاطره سهراب اسديان، با احترام به زندگی پراز درد و رنج  اين انسان شريف و والا، مقاوم و معتمد مردم، شريک اندوه خانواده بزرگ او هستيم و مراتب تسليت صميمانه خود را نثار آنها و همچنين مردم آزاده لرستان می داريم. مردمی که با حضور انبوه و صميمی خويش در مراسم خاکسپاری باشکوه آقای سهراب اسديان در روستای “قله رحيم”، نام و ياد تمامی عزيزان جان‌باخته را زنده نگاه داشته و نشان دادند نه تنها از “پدر سهراب” و زندگی او قدردانی می کنند بلکه با برافراشتن تصاوير جانباختگان، فداکاری آنها را از ياد نبرده و نخواهند برد.

نام سهراب اسديان ماندگار و ياد عزيزشان جاودانه باد!

کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١١ فروردين ١٤٠٢ – ٣١ مارس ٢٠٢٣