بیانیه اعلام موجودیت کانون جمهوری خواهان چپ ايران – نروژ

کانون جمهوریخواهان چپ ضمن دفاع از این منشور آن را حرکتی مهم در راستای پایان بخشیدن به استبداد سیاسی،دینی، محرومیتهای فرهنگی، اقتصادی و اشکال گوناگون تبعیض و ستم از جمله ستم جنسیتی،جنسی و طبقاتی ارزیابی کرده و از هر تلاشی توسط نیروهای ترقی خواه در جهت پایان دادن به فاشیسم دینی، و استقرار جمهوری دموکراتیک و لائیک غیر متمرکز پشتیبانی میکنیم.

بیانیه اعلام موجودیت کانون جمهوری خواهان چپ ايران – نروژ

چهار دهه از استقرار فاشیسم دینی و آپارتاید جنسی در ایران میگذرد. نظامی که با کشتارملتهای تحت ستم و دگراندیشان، نقض گسترده حقوق بشر، حقوق اولیه زنان ، دانشجویان و مزد بگیران حکمرانی خود را آغاز کرد، تا امروز با وجود وعده های رنگارنگ اصلاح طلبان و همه فرصت هایی که مردم با هدف بهبود اوضاع به آنها داده بودند، نتوانسته است به هیچیک از خواستهای مردمی که با هدف به دست آوردن آزادی ، عدالت اجتماعی واستقلال سیاسی در انقلاب شرکت کرده عمل کند.
امروز جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ادامه خیزش ها و جنبش های اجتماعی پیشین، جمهوری اسلامی را با بزرگترین چالش موجودیت خود مواجه کرده و عزم تحولی بنیادین در جامعه را بیش از هر زمانی در دستورکار قرار داده است. همانگونه که انتظار میرفت نظام ولایی پاسخی جزسرکوب و کشتار بیشتر معترضان در خیابانها و زندانها نداشت. بر ما روشن است که ادامه این قبیل کشتار و سرکوبها نمیتواند نظام اسلامی را از خطر سقوط برهاند. این جنبش بیش از پیش نشان داد که شکاف میان حکومت اسلامی و جامعه چنان عمیق شده است که دیگر با قاطعیت میتوان گفت که بدون برچیدن نظام اسلامی در تمامیت آن ، آرمانهای جنبش انقلابی ژینا قابل تحقق نخواهد بود.
امروز در شرایطی بسر میبریم که نه حکومت توان عقب راندن جنبش را دارد و نه هنوز جنبش به حدی از توانمندی رسیده است که بتواند حکومت را ساقط کند.
در این شرایط وظیفه نیروهای باورمند به انقلاب بکارگیری راهکار هایست که بتواند انقلاب را با همه فراز و فرودهایش به سامان رساند تا موجبات یک گذار دموکراتیک و استقرار حکومت قانون مبتنی بر متن اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم گردد . از آنجائیکه صف آرایی نیروهای سیاسی در راستای سرنگونی رژیم در حال شکل گیریست تلاش به منظور سازماندهی نیروهای مترقی و جلوگیری از انحراف و انفعال انقلاب توسط نیروهای اپوزیسیون اقتدارگرا به یک ضرورت تبدیل شده است.
در همین راستا چندی پیش منشوری در دوازده بند توسط بیست تشکل صنفی-مدنی در ایران منتشر شد که بیان مطالبات حداقلی جنبشهای اجتماعی مترقی بشمار میاید. ما این منشور را گامی لازم به منظور همکاری گسترده و سازمان یافته جنبشهای اجتماعی و نیروهای چپ و جمهوریخواه ارزیابی میکنیم و ان را در امر همگرایی راهگشا میدانیم. کانون جمهوریخواهان چپ ضمن دفاع از این منشور آن را حرکتی مهم در راستای پایان بخشیدن به استبداد سیاسی،دینی، محرومیتهای فرهنگی، اقتصادی و اشکال گوناگون تبعیض و ستم از جمله ستم جنسیتی،جنسی و طبقاتی ارزیابی کرده و از هر تلاشی توسط نیروهای ترقی خواه در جهت پایان دادن به فاشیسم دینی، و استقرار جمهوری دموکراتیک و لائیک غیر متمرکز پشتیبانی میکنیم.
ما ضمن تاکید بر چند ملیتی -قومیتی بودن کشور ایران از هرگونه تلاشی برای رفع ستم ملی و قومی قاطعانه دفاع میکنیم.
ما صمیمانه از همکاری انسانهای آزادیخواهی که در راستای دستیابی به ایرانی آزاد، دموکراتیک ، متکثر و چند فرهنگی مبارزه میکنند استقبال میکنیم

کانون جمهوری خواهان چپ ایران – نروژ