بيانيه بْرَمْش، صدای زنان بلوچستان

بيانيه بْرَمْش، صدای زنان بلوچستان

در محکومیت قتل مھسا(ژینا) امینی و دفاع ازحقوق برابر زنان با مردان و “نه” به حجاب اجباری

“زن” در نظام جمهوری اسلامی ایران کالایی در خدمت مرد به حساب میآید، و به ھمین دلیل در رژیم زن ستیز ایران سالهاست که مقاومت زنان آزاده اندیش ھمواره سرکوب، تحقیر وبا زندان و مرگ روبرو می باشد .
در جوامع تحت رھبری حاکمان مرد سالار و زن ستیز، آزادی های فردی و انسانی زنان به عنوان شھروندانی برابر حقوق با مردان، به مثابه خطری جدی درمقابل منافع خودخواھانه مردان تلقی می شود و تلاش در قید و بند نگاه داشتن آنان از جمله تصویب واجرای حکم “حجاب اجباری” میمایند۔
اما به میمنت آگاھی روز افزون و ھمبستگی اجتماعی ی گسترده زنان و پشتیبانی مردان برابری خواه که بیشتر از هر زمانی برای آزادی و رهایی از ظلم در چنین جوامعی میجنگند، این ترفند “حجاب اجباری” که ھویت رژیم ھای دینمدار تبعیض گر و زن ستیز میباشد، رنگ باخته است۔
جامعه ی زنان موجود درجغرافیای ایران متفقاً به این نکته رسیده اند که در مقابل سلب آزادی ھای فردی و اجتماعی شان که به منظور تداوم اسارت زنان در جامعه توسط ستمگران تمامیتخواه میباشد، مقاومت نمایند و پرچم مبارزه علیه ستم و تبعیض جنسیتی را پیوسته برافراشته نگه دارند .
تراژدی ژینا(مهسا) امینی که برای بدیهی ترین حق خویش یعنی آزادی پوشش، دستگیر، شکنجه و محکوم به مرگ شد، نقطه عطفی در مقاومت جامعه زنان ایران گشت، و مردم آزادی خواه با شعار پر معنای «زن، زندگی ، آزادی» برای حمایت از زنان آزاده ای چون ژینا با فریاد بلند برخاستند و پایه های ظلم این حکومت را آنچنان به لرزه در آوردند، که طنین آن در جھان پیچید۔
بْرَمْشBRAMSH (بلوچستانئے جنؽنانی بْرَمْش) “صدای زنان بلوچستان” ,این واقعه دردناک و شھادت ژینا که بیانگر وجود ستم حاکمان مرد سالار بر زنان میباشد را به جامعه کُردستان، ایران و تمام زنان جهان تسلیت می‌گوید و خود را موظف به همراهی در مبارزه علیه حکومت زن ستیزو آزادی کُش حاکم بر ایران می داند۔
به امید روزی که تمامی زنان ایران و منطقه دوشادوش مردان در جامعه ای با حقوق برابر و آزادانه به اهداف کامل انسانی شان دست یابند.
بْرَمْش، صدای زنان بلوچستان
30 شھریور ماه1401 برابر با 21 سپتامبر 2022