گفتگوی بابک ناصری با رئوف کعبی در فردای چهلم مهسا-ژينا امينی

تلويزيون کورد کانال

پوشش ویژەی خیزش عمومی مردم ایران

مهمان برنامە: رئوف کعبی / کنشگر سیاسی – فرانسە

مشاهده ويدئو مصاحبه