-

انتخابات فرانسه : گفتگوی آزاد مستوفی با رضا اکرمی

گفتگوی آزاد مستوفی (ديالوگ) با رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس (فرانسه) در مورد انتخابات رياست جمهوری فرانسه مهمان برنامە ديالوگ مربوط بە انتخابات ریاست جمهوری در فرانسە، آقای رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس [ادامه]

-

ایران‌ در سالی که گذشت-مصاحبه آزاد مستوفی(ديالوگ) با ايراندخت انصاری

مروری کوتاه بر رویدادهای “ایران در سالی کە گذشت” بە ویژە کارنامە ایران در نقض حقوق بشر و ادامە ترورهای سیاسی در خارج توسط عوامل حکومت، ادامەی اعتراضهای مدنی در شهرهای مختلف، گسترش تظاهرات جنبشهای [ادامه]