منطقه و جهان

آمريکا : پیروزی تاریخی برای اولین سنديکا در آمازون

گروهی کوچک اما مصمم از فعالان سنديکائی پيکره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چندملیتی را به لرزه درآوردند. کارگران یک انبار آمازون در نیویورک به ایجاد اتحادیه رای مثبت دادند بر اساس شمارش آرا که در [ادامه]