اعلانات، گزارش

ميز گرد : نقش جمهوری اسلامی در بحران های دائمی جامعه ایران

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن برگزار می کند نقش جمهوری اسلامی در بحران های دائمی جامعه ایران میزگرد یکشنبه، ۱۹ ژوئن، ساعت۱:۳٠ بعد از ظهر مشخصات و لینک برنامه:  Topic:  نقش جمهوری اسلامی در بحران های [ادامه]