-

ادامه تهدید و فشارهای امنیتی بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

احضار و بازجویی از کارگران عضو سندیکای شرکت واحد همچنان ادامه دارد. در این رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد بیانیه ای مجدد منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است: روز دوشنبه یازدهم بهمن، آقایان [ادامه]