-

III شاملو برای امروز می گويد III

احمد شاملو (١٣٣٨) : من فکر می‌کنمهرگز نبوده قلبِ مناینگونهگرم و سُرخ: احساس می‌کنمدر بدترین دقایقِ این شامِ مرگ‌زایچندین هزار چشمه‌ی خورشیددر دلممی‌جوشد از یقین؛احساس می‌کنمدر هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زارِ یأسچندین هزار جنگلِ [ادامه]