-

اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است

نظرسنجی زمانه: اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است ۷۳,۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه علت اصلی عدم شکل‌گیری اعتصاب گسترده کارگری را تشکل نیافتگی نیروی کار به اندازه کافی می‌دادند. ۷۰,۵ درصد فکر می‌کنند [ادامه]