انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

مجتبی ناصری : ترجمه کتابی از استفانی کرونین در باره انقلاب ایران، …،

انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی – استفانی کرونین، ترجمه: مجتبی ناصری یک گزارش جدید از دهه‌ی جهانیِ ۱۹۷۰ این پرسش را در میان گذاشت: چطور ممکن شد این «دهه‌‌ی [ادامه]