انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فریاد علیه بیداد در “پرده‌داران آئینه‌افروز” ساعدی

پرده‌داران تحقیر حاکمیتی‌ست بربرمنش و مرتجع که تمدن و دنیای مدرن را نمی‌شناسد، صلح را برنمی‌تابد و قدرت را به زور صاحب است. پرده‌داران مقابله با نظامی‌ست که هستی خویش را در نیستی مخالفان می‌جوید [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

“مرائی کافر است” نسیم خاکسار؛ ادعانامه‌ای علیه شکنجه – اسد سيف

انقلاب ایران و تأثیر آن بر ادبیات داستانی “مرائی کافر است” نسیم خاکسار؛ ادعانامه‌ای علیه شکنجه برگرفته از : سايت صدای آلمان در “مرائی کافر است” می‌توان زندگی را یافت؛ چنان که بوده و این‌که [ادامه]

-

انقلاب ایران و تأثیر آن بر ادبیات داستانی / اسد سيف

هر انقلابی تأثیر خویش را بر ادبیات دارد. در پی انقلاب ایران نیز این تأثیر را در بسیاری از آثار نویسندگان می‌توان بازیافت. نویسندگان ما به چه‌سان انقلاب را در داستان‌های خویش بازیافته‌اند؟ مروری بر [ادامه]