-

مسئولیت قضات، مجازات آمرین و عاملین و مقامات دولتی در قانون اساسی و قانون جزای جمهوری اسلامی

با توجه به نقض فاحش و گسترده حقوق دادخواهان و بخصوص زندانیان سیاسی وامنیتی و معترضین که ازدسترسی به وکلای مستقل معاضدتی یا اختیاری بوسیله دستگاه امنیتی و قضا محروم شده و به اعدام محکوم [ادامه]