انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران کشور

اطلاعیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» آموزگاران سرتاسر کشور به اعتراض های خود علیه سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ادامه می دهند؛ سیاست هایی که از یک سو به [ادامه]