مطالب و اخبار گوناگون

فرآیند نهایی سر نوشت دیکتاتورها در جنگ مسلحانه با مردم، تنهایی و سر نگونی

ديدگاه آنها پیوسته با درهای بسته و ناگشوده مواجه شدند و اینک به جان آمده و ناامید از پیمودن این مسیرها به این یقین رسیده اند که باید درخت ٤٣ ساله ای که تا حدودی [ادامه]