-

آزادی حقیقی : گذر از سخت‌کیشی

برنت ادکینز / ترجمهٔ فرشید مقدم سلیمی برگرفته از سايت : دموکراسی راديکال نسخه پی دی اف : https://efiran.org/wp-content/uploads/2022/06/D_Radical_Azadi_Hagighi.pdf آزادی حقیقی: گذر از سخت‌کیشی[i]  دین و سیاست در نگاه اسپینوزا جدایی‌ناپذیرند. منظور از این سخن [ادامه]