-

کردستان، چشم و چراغ ایران-آذربایجان اویاخدی، کوردستانا دایاخدی-فارس، عرب، لر، بلوچ، جملگی با هم هستند

بهزاد کريمی ١٩ مهر ماه ١٤٠١ برابر با ١١ اکتبر ٢٠٢٢ کردستان، چشم و چراغ ایران! آذربایجان اویاخدی، کوردستانا دایاخدی! فارس، عرب، لر، بلوچ، جملگی با هم هستند! جنبش انقلابی “زن – زندگی – آزادی” [ادامه]

-

احمد آزاد : منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی

احمد آزاد منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی اخیرا مطلبی با امضاء بهزاد کریمی با عنوان «معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است.» در تارنمای اخبار روز  منتشر شده است. (شنبه, ۲۵ تیر [ادامه]