انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

عصر قلم‌آشوب – بازار آشفته ترجمه در ایران

ترجمه‌های بی‌کیفیت، ترجمه‌‌های موازی متعدد از یک اثر و ترجمه‌های شتابزده و کتابسازی فقط برخی از نمودهای بحران ترجمه آثار از زبان‌های بیگانه به فارسی است. درهم‌تنیدگی نظام فرهنگی با سایر نظام‌ها از جمله نظام [ادامه]