محیط زیست

گرمایش زمین هیچ‌گاه تا این حد خطرناک نبوده است

به گفته “هوسونگ لی” رئيس‌ “شورای بين دولتی تغییرات آب‌وهوایی”، گرمایش زمین هیچ‌گاه تا این حد خطرناک نبوده است! رئیس شورای بین‌دولتی تغییرات آب‌وهوایی در آغاز مذاکرات دوهفته‌ای این شورا نسبت به خطر گرمایش زمین [ادامه]