-

دگرگونی لائیسیته در فرانسه

ژان بوبرو[1]، استاد کرسی «تاریخ و جامعه­شناسی لائیسیته» برگردان از فرانسه: تقی تام – بهروز عارفی نخستین دشواری هنگام بررسی «لائیسیته» در فرانسه، از خود این واژه ریشه می­گیرد. از نگاه بسیاری، چنین برمی­آید که [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» / نوشته ی پاتریک وِیل – برگردان: بهروز عارفی، تقی تام

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» / نوشته ی پاتریک وِیل – برگردان: بهروز عارفی، تقی تامپاریس، 15 دسامبر 2021 پاتریک ویل متولد 14 اکتبر 1956 در حومه ی پاریس، حقوق و تاریخ خوانده [ادامه]