-

کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com کارنامه سرتاپا سیاه ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال ریاست جمهوریش! ابراهیم رئیسی که پست‌های ترقی در حاکمیت خونین اسلامی را یکی پس از دیگری و به سرعت طی کرده است از [ادامه]

کارگری

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و حداقل دستمزد (بيانيه)

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیرامون حداقل دستمزد سال ١٤٠١ روز ١٩ اسفند شورایعالی کار میزان حداقل دستمزد سال ١٤٠١ را تعیین کرد و میزان آن ظاهرا ۵۷ درصد افزایش یافت است. .براساس [ادامه]

-

در باره تعیین حداقل دستمزد در سال ١٤٠١، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اطلاعیه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در باره تعیین حداقل دستمزد در سال ١٤٠١ همچون سالهای پیش، نمایش تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار جمهوری اسلامی، با شرکت همان بازیگران قدیمی که شامل نمایندگان [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

تشکل های بازنشستگان: در مبارزه علیه مزد حداقلی از پای نخواهیم نشست

بيانيه مشترک چند تشکل بازنشستگان در مورد تعیین حداقل مزد برای سال ۱۴۰۱ متن بيانيه : در مبارزه علیه مزد حداقلی تحقیر آمیز ۱۴۰۱ از پای نخواهیم نشست! در حالی که بسیاری از‌کارگران در ایران‌ [ادامه]