منطقه و جهان

اسرائیلیها علیه آپارتاید : نامه سرگشاده هزار اسرائیلی به مجامع بین المللی

اقدامات استعمارگرانه و مغایر با موازین بین المللی حکومت و ارتش اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین هر روز ابعاد تازه ای به خود میگیرد. 70 سال وعده توخالی صهیونیستها به ملت یهود برای زیست در [ادامه]