منطقه و جهان

ديوان عالی آمريکا : عضويت اولين قاضی زن سياهپوست تائيد شد

کتانجی براون جکسون، اولین قاضی زن سياهپوست در ديوان عالی آمريکا روز پنجشنبه مجلس سنای ایالات متحده آمريکا عضويت قاضی کتانجی براون جکسون در دیوان عالی را تائيد کرد. وی اولین قاضی سیاه پوست در [ادامه]