-

فروکاستن تاریخ به برساخته‌های ذهنی / به‌مناسبت ١٩ بهمن سالگرد حماسه‌ی سیاهکل

این دوگانه‌سازی‌های نادرست، که به جزنی نسبت داده می‌شوند، موضع جزنی را بی‌معنی جلوه می‌دهند. همه می‌دانند که پیکارگران مسلحِ زیرزمینی، که زیر هجوم بی‌امان نیروهای امنیتی بودند، نمی‌توانستند زندگی علنی یا مدنی داشته باشند. [ادامه]