انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فرآورده‌های منازعه در رژیم‌های زورمدار و دوگانگی‌هایش با مفاهیم طبیعی و حقوقی دولت

مبنای این نظرها این‌است که، در آغاز، انسانها آزاد می زیسته‌اند. امری که بلحاظ تاریخی صحیح است. بنا بر این، دولت را اراده آزاد انسانها ایجاد کرده‌است. اما این نتیجه‌گیری، بدون تردید، صحیح نیست ديدگاه [ادامه]