-

همراه با عمر ايلخانی‌زاده مسئول دوره‌ای مرکز همکاری احزاب کردستان ايران در کلاب هاوس، پنجشنبه ١٠ نوامبر

در کلاب‌هاوس!  کلاب : همبستگی برای آزادی و برابری در ایران موضوع : مقاومت و مبارزات مردم تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتيک فدرال مهمان برنامه : عمر ايلخانی‌زاده دبير اول کومه‌له زحمتکشان [ادامه]