مطالب و اخبار گوناگون

مسیر انقلاب در ایران

ديدگاه به احتمال زیاد این بخش از حامیان مردمی را میتوان در چارچوب گرایشاتِ چپ، ملی و آزادیخواه ارزیابی نمود. پرسش عمده این است که با توجه به اینکه اکثریت مردم خواستار عبور از نظام [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

همراه و در کنار خیزش آزادیخواهانهِ مردم ایران باشیم

ديدگاه : همراه و در کنار خیزش آزادیخواهانهِ مردم ایران باشیم فرامرز دادور در ایران، زیر سلطه حکومتگران ولایت فقیه و خصوصا علی خامنه ای و طیف بسیار کوچک در اطراف وی، اقتصاد کشور عمدتا [ادامه]