-

برگزاری مراسم چهلمین سال تاًسیس انستیتوی كُرد – پاریس در شهرداری پاريس

رئیس انستیتوی كُرد با ادای این مطلب كە انستیتوی كُرد مرجع و مامنی فرهنگی نە تنها برای كُردها بلكە برای ایرانیان دمكرات و ترك بە شمار آمدەاست، بە سخنان خود پایان داد و با ابراز [ادامه]

-

فراخوان به مشارکت در تجمع اعتراضی سنديکاهای فرانسوی در محکوميت سرکوب در ايران و در دفاع از خيزش مردم

مجمع پشتيبانی از مبارزات مردم ايران – پاريس در فراخوانی به زبان فرانسه با حمايت و پشتيبانی از فراخوان سنديکاهای فرانسوی برای يک تجمع در حمايت از مبارزات در ايران و عليه سياستهای رژيم جمهوری [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

پیرامون تظاهرات ۲۲ بهمن – ۱۱ فوریه در پاریس (فرانسه)

بنابراین موضوع و هدف اصلی تظاهرات پاریس محکوم کردن انقلاب مردم ایران علیه شاه و سلطنت پهلوی است. جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح است. علیه پنجاه و هفتی هاست. البته قطار خمینی و جمهوری اسلامی [ادامه]

-

ترورهای سیاسی علیه كردهای مقیم پاریس را محكوم می كنیم / جمعیت كردهای مقیم فرانسە

” مواردی چند در این قتلها نشان از آن دارد كە قصد و برنامەریزی قاتل  بر ضد “خارجیان” صورت نگرفتەاست بلكە كردها و مستقیما شورای دمكراتیك كردها را نشانە گرفتەاست. ” ( اعلامیە حزب كمونیست [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

برنامه ای برای همبستگی با ايران در شهر لاوال در فرانسه

کنفرانسی تحت عنوان “ايران-همبستگی” در شهر لاوال فرانسه با شرکت به ويژه خانمها ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی) و جميله ندائی برگزار خواهد شد. فعاليتهای گوناگون انجمن‌ها و فعالين ايرانی در [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

تجمع ایرانیان در شهر کرتی (حومۀ پاریس) برای پشتیبانی از مردم ایران

ساعتِ ۱۵ روز یکشنبه یازدهم دسامبر میدان سالوادُر آلنده، در مقابل شهرداری کرتی (حومۀ پاریس) برگرفته از : ار اف آی به‌ابتکار انجمن اجتماعی – فرهنگی ایرانیان شهر «کرتی»  واقع در حومۀ پاریس، و با [ادامه]