-

بیانیه ۱۲ شهریور (شهریورین اون ایکیسی) راهنما و راهگشای امروز

دکتر محمدحسین یحیایی بیانیه ۱۲ شهریور (شهریورین اون ایکیسی) راهنما و راهگشای امروز ۷۷ سال پیش ( ۱۳۲۴ ) در چنین روز هایی تعدادی از روشنفکران، سیاست ورزان، ملی گرایان و زحمتکشان آذربایجان که بحران [ادامه]