اعلانات، گزارش

فصلنامه‌ی مُروا شماره سيزده – تابستان و پاییز ١٤٠١ انتشار یافت

انتشار فصلنامه ی مُروا –  شماره ۱۳ – تابستان و پاییز ۲۰۲۲ موضوع این شماره:   فرار مغزها و سرمایه ها؛ یک بحران مزمن! فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت [ادامه]

-

فصلنامه‌ی مُروا شماره یازده زمستان 1400 انتشار یافت

يازدهمين شماره فصلنامه‌ی مُروا منتشر شد. موضوع این شماره: سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران و جهانفصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی(مراد رضایی) [ادامه]