منطقه و جهان

جنگ، جنگ تا پیروزی و کوهی که موش می زاید – ف. تابان

برگرفته از : اخبار روز اشاره: من خودم بیشتر از خوانندگان متعهد به کوتاه نویسی هستم. اما متاسفانه این یادداشت از آن یکی هم درازتر شد! ف. تابان ۱. جنگ جنگ تا پیروزی! یادداشت «ما انتخاب دیگری [ادامه]