محیط زیست

قاچاق چوب و‌ روند تخریب جنگل‌های کُردستان

راديو زمانه : جنگل‌تراشی و قاچاق چوب در فقدان قوانین سخت‌گیرانه در حال نابودکردن جنگل‌های بلوط زاگرس است. شهرام موصلچی دراین‌باره با سه فعال محیط زیست کردستان گفت‌و‌گو کرده است. شاید برخی‌ها به دلیل بازتاب [ادامه]