منطقه و جهان

فرانسه : انتخاب دوباره ماکرون، راست افراطی در اوج

عليرغم ترديد و نيز نگرانی های برخی محافل سياسی فرانسوی و اروپائی، سرانجام امانوئل ماکرون رئيس جمهوری فعلی فرانسه پيروز دور دوم رقابت ها در انتخابات رياست حمهوری فرانسه شد که ميان او و مارين [ادامه]