حقوق بشر، دادخواهی، ...

۴۴ امین سال جنایت‌های حکومت، و ۱۳ امین سال مبارزه ما برای دادخواهی!

مادران پارک لاله ایران ۴۴ امین سال جنایت‌های حکومت، و ۱۳ امین سال مبارزه ما برای دادخواهی! سیزده سال از تجمع اعتراضی ما در ششم تیر ۱۳۸۸ در میدان آب نمای پارک لاله تهران و [ادامه]