-

نکاتی پیرامون تهی‌دستان شهری

محمود طوقی (سايت نقد) نکاتی پیرامون تهی‌دستان شهری چند پرسش: ۱- تهی‌دستان شهری چه کسانی هستند؟۲- چگونه زندگی می‌کنند؟۳- چگونه می‌اندیشند؟ تعریف:تاکنون تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است (۱)، بلکه به‌جای تعریف از ویژگی‌های [ادامه]