ملیت ها

کردستانِ ایران یا ڕۆژهەڵاتی کوردستان

بە همان اندازە مهم، این گفتمان جامعە کردستان را از بستر تاریخی‌ای کە ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جنسیتی و طبقاتی آن را توضیح می‌دهد، محو می‌سازد و فهم چگونگی شکل‌یابی این جامعە و موقعیت آن [ادامه]

اعلانات، گزارش

سمينار دوگانگی ”رسمی” و ”محلی” در ایران : ریشەهای تاریخی و فکری

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست  هانوفر برگزار میکند موضوع : دوگانگی ”رسمی” و ”محلی” در ایران: ریشەهای تاریخی و فکری چکیدە هدف این بحث جواب بە این پرسش است کە چرا در ایران زبان‌ها و فرهنگ‌ها [ادامه]