انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

“مرائی کافر است” نسیم خاکسار؛ ادعانامه‌ای علیه شکنجه – اسد سيف

انقلاب ایران و تأثیر آن بر ادبیات داستانی “مرائی کافر است” نسیم خاکسار؛ ادعانامه‌ای علیه شکنجه برگرفته از : سايت صدای آلمان در “مرائی کافر است” می‌توان زندگی را یافت؛ چنان که بوده و این‌که [ادامه]