منطقه و جهان

روایت نئولیبرال-گلوبال و فاجعه اوکراین : پایان«پایان تاریخ»-هرمز هوشمند

گفته می شود انسان هائی که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند برای همکاری گسترده نیاز به روایت یا ایدئولوژی مشترک دارند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و “بلوک شرق” و شکل گیری تنها قدرت [ادامه]