-

همبستگی طبقاتی و تشکل‌یابی مستقل سراسری شرط ضرور موفقیت جنبش‌های کارگری

نقل از: کار داخل شماره ۵ – شهریور ۱۴۰۱ حرکات صنفی و تجمعات اعتراضی کارگران و اقشار مزدبگیر واحدهای تولیدی و خدماتی در ماه‌های اخیر و بویژه در سالی که گذشت، کارگران و زحمتکشان ایران [ادامه]