No Picture
اعلامیە های مشترک

فراخوان به همکاری مشترک – پلاتفرم چهارده ماده ای (ده سازمان و حزب)

فراخوان به همکاری مشترک کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده [ادامه]