مطالب و اخبار گوناگون

خوزستان : موج اعتراضات اجتماعی برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه

نتیجه مثبت دادخواهی در خراسان – جواب خواهی در خوزستان تشکل سراسری است کانون مدافعان حقوق کارگر موج اعتراضات اجتماعی برای رسیدن به یک زندگی شرافتمندانه سراسر کشور را در نوردیده است، اعتراضات همانند جنگلی [ادامه]

-

دستگیری‌های زنجیره ای اول ماه می؛ وضعيت رو به وخامت علیرضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر در دو بيانيه جداگانه به افشای دستگيريهای زنجيره ای اول ماه مه و وضعيت عليرضا ثقفی عضو کانون نويسندگان و فعال کارگری، پرداخته است : تکرار دستگیری های زنجیره ای اول [ادامه]