-

انگارشِ استراتژیک و حزب

ديدگاه روبه‌رو نشدن با معضل لاینحلِ [یا گره گوردی] ناظر بر تغییر جهان، چنان‌که گویی چنین معضلی اساساً وجود ندارد، مسئله را حل نمی‌کند. این برنامه نیست که قرار است واقعیت را بسازد، بلکه واقعیتْ برنامه را [ادامه]